Regulamin i polityka prywatności

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Platforma – system e-learning na stronie online-hutchinson.org.pl – zawierający zasoby o charakterze edukacyjnym, należący do Usługodawcy, 2. Kurs – kurs językowy on-line, sprzedawany przez Usługodawcę, 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo ułomna osoba prawna, która zawarła umowę dot. Kursu z Usługodawca albo jest zainteresowana zawarciem takiej umowy, 4. Konto użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Platformy, przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, 5. Usługodawca – Hutchinson Institute Kasandra Fintak z siedzibą w Łodzi, 93-486, ul. Zamojska 18 lok. 2 NIP: 947-127-90-93, 6. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem online-hutchinson.org.pl/sklep, 7. Operator Płatności – podmiot odpowiedzialny za obsługę płatności. Usługodawca współpracuje z: PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186

8. Konsument – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,

9. PB jednoosobowy – osoba fizyczna zawierająca w ramach Platformy ze Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin reguluje prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika związane z korzystaniem z Platformy i zawieraniem umów o Kurs i umów o prowadzenie Konta użytkownika.

2. W trakcie korzystania z Platformy oraz korespondencji z Usługodawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

Treści prezentowane na stronach Platformy, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

3. Ceny znajdujące się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Usługodawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Platformy i cen, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne.

§3 Umowa o prowadzenie Konta użytkownika

1. Zawarcie umowy o dostęp do Kursu możliwe jest po wcześniejszym założeniu bezpłatnego Konta użytkownika. Do umowy o założenie i prowadzenie Konta użytkownika dochodzi po kliknięciu przycisku „Zarejestruj się”. Formularz dostępny na odpowiedniej podstronie otwieranej po kliknięciu powyższego przycisku stanowi ofertę Usługodawcy skierowaną do Użytkowników w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta użytkownika. Umowa

zostaje zawarta po kliknięciu przez Użytkownika w stosowny link aktywacyjny, który zostanie przesłany Użytkownikowi po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym. Login i hasło Użytkownika nie mogą być słowami obraźliwymi, nazwami własnymi, nazwami stron internetowych, zastrzeżonymi nazwami, słowami godzącymi w prawa osób trzecich. W przypadku naruszenia tego warunku taka umowa o prowadzenie Konta użytkownika może zostać wypowiedziana przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym.

2. Konto użytkownika umożliwia Użytkownikowi korzystanie z następujących funkcjonalności:

a. Zakupu dowolnego kursu dostępnego w zakładce Sklep.

b. Korzystania z zakupionych kursów w określonym czasie.

c. Korzystania z produktów darmowych udostępnionych Użytkownikowi przez Usługodawcę.

d. Wyświetlania i modyfikowania informacji zawartych w Profilu Użytkownika.

3. Jeżeli Klient jest Konsumentem albo PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta użytkownika, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu 1 niniejszego paragrafu. Postanowienia ustępu 1 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

§4 Umowy dotyczące Kursu w Sklepie

1 .Usługodawca za pośrednictwem Sklepu sprzedaje Użytkownikowi dostęp do Kursu na 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Umowy mogą być zawierane za pośrednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Udzielenie dostępu do zakupionego kursu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika, lecz nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania płatności przez Usługodawcę. Kurs będzie dostępny w panelu Użytkownika po zalogowaniu na stronę online-hutchinson.org.pl. Użytkownik otrzyma również powiadomienie o dostępności zakupionego Kursu na adres e-mail podany podczas zakładania Konta.

3. Po kliknięciu w Sklepie w przycisk „Przejdź do płatności”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za wybrane Kursy. Z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” umowę na zakup Kursu uważa się za zawartą. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. 4. Usługodawca umożliwia zakup Kursu na podstawie opłaty z góry za dany okres lub w postaci miesięcznej, odnawialnej za zgodą Użytkownika subskrypcji.

5. W przypadku zakupu Kursu w postaci miesięcznej subskrypcji, Użytkownik w momencie zakupu wyraża zgodę na cykliczne ściąganie z jego konta co miesiąc należności za kurs przez Usługodawcę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji wysyłając wypowiedzenie na mail office@hutchinson.org.pl , stosownie do postanowień § 7 ust. 2-3 regulaminu. 6. W przypadku braku możliwości pobrania od Użytkownika opłaty za miesięczną subskrypcję, zostanie on o tym fakcie powiadomiony mailem na adres podany podczas rejestracji. Jeśli w

ciągu 3 dni opłata nie zostanie dokonana przez Użytkownika poprzez przelew dokonany przez Użytkownika lub poprzez ponowne obciążenie karty lub konta Użytkownika, dostęp do platformy zostanie zablokowany do czasu dokonania opłaty przez Użytkownika. 7. Użytkownik może testować pełny dostęp do danego Kursu przez okres 5 dni, zakładając Konto użytkownika i wykupując dostęp do Kursu po preferencyjnej cenie. Po upływie tego terminu Użytkownik wyraża automatycznie zgodę na miesięczną subskrypcję, patrz ustęp 5. 8. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę VAT za zakupienie dostępu do Kursu powinien poinformować o tym Usługodawcę w formie mailowej na office@hutchinson.org.pl nie później niż w terminie 7 dni od dnia realizacji płatności.

9. Dostęp do Kursu zostanie odblokowany w całości Użytkownikowi po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Przed upływem powyższego terminu, Użytkownik uzyska dostęp jedynie do części Kursu. Dostęp do całości Kursu jest możliwy przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy w sytuacji zgłoszenia przez Użytkownika woli uzyskania pełnego dostępu do Kursu z zastrzeżeniem, że takie pełne udostepnienie zawartości Kursu będzie skutkować dla Użytkownika utratą prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 6 niniejszego regulaminu. Wola odblokowania całości Kursu powinna być zgłoszona Usługodawcy w formie e-mail, na adres office@hutchinson.org.pl.

§5 Prawo autorskie

1. Zasoby edukacyjne Platformy stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie majątkowe prawa autorskie przysługują wyłącznie Usługodawcy.

2. Usługodawca wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Usługodawcy, tj. teksty, dialogi, nagrania, filmy.

§6 Odstąpienie od umowy

1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem albo PB jednoosobowym przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna Kursu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć w dowolnej formie, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na office@hutchinson.org.pl lub drogą pocztową na adres Usługodawcy.

2. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, dokonana przez Użytkownika opłata zostanie zwrócona Użytkownikowi w takiej samej formie w jakiej została ona dokonana. Użytkownik może ustalić z Usługodawcą inną formę zwrotu opłaty poprzez podanie tej informacji na mail office@hutchinson.org.pl Inna forma zwrotu opłaty będzie możliwa, jeśli nie zwiększy to kosztów dla Usługodawcy.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu.

Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

§7 Wypowiedzenie umowy

1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta użytkownika w każdym czasie.

2. W trakcie trwania umowy Użytkownik może zrezygnować z umowy dot. Kursu rozliczanego w postaci subskrypcji miesięcznej poprzez oświadczenie o rezygnacji przesłane na mail office@hutchinson.org.pl lub drogą pocztową przed zakończeniem danego miesiąca. Umowa zostaje uznana za zakończoną wraz z końcem miesiąca, w którym Użytkownik przesłał oświadczenie o rezygnacji.

3. W przypadku rozwiązania umowy dotyczącej subskrypcji miesięcznej, opłata za kolejny miesiąc subskrypcji po dacie rozwiązania umowy nie będzie pobierana.

§8 Rozpatrywanie reklamacji i nieprawidłowości

1.Informacje o nieprawidłowościach i reklamacje składane przez Użytkownika powinny zawierać: Imię i nazwisko E-mail lub login konta Użytkownika składającego reklamację Powód reklamacji z dokładnym opisem i uzasadnieniem 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania. Reklamacje należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy office@hutchinson.org.pl lub pocztą konwencjonalną na adres

Hutchinson Institute Kasandra Fintak Ul. Zamojska 18 lok. 2 93-486 Łódź 3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem e-mail office@hutchinson.org.pl

§9 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: online-hutchinson.org.pl/regulamin i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a. wprowadzenia nowych usług lub produktów, związanych z Platformą,

b. zmian sposobów dostawy lub płatności,

c. modyfikacji ścieżki zakupowej, zapisów na Kurs lub zakładania Konta użytkownika,

d. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny regulamin może być zmieniony

w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

1. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Usługodawca prześle do Użytkowników, na podane przez nich adresy e-mail, informację o planowanej zmianie regulaminu wraz z treścią nowego regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Użytkowników na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

2. Użytkownik, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta do czasu wejścia w życie planowanych zmian. Jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Użytkownika z tym dniem.

3. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian przez Użytkownika.

4. Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.